szabokazmer.hu


Go to content

Ars poetica

SZERZŐ

A szerző ars poetica-ja

A bár bizonytalan, de leginkább elfogadott vélemény értelemében nem mondhatnám magam írónak, mert nem tartozom a mai írók laza közösségébe, nem végeztem irodalmi tanulmányokat, és nem írói tevékenységből élek. De foglalkozom írással, és a lehető legnagyobb komolysággal, tehát tágabb értelemben írónak gondolom magam.

Minek tartom az írást, és miért írok?


Egy könyv megalkotását nagyon komoly dolognak tartom, és az erre irányuló késztetésről alkotott véleményem valószínűleg sok mai általános nézettel szembenálló. A visszacsengő fogalmak esetleges nemtetszésén túllépve könnyebben kinyilatkozhatom, hogy egy könyv a kultúra része, és mint ilyen, elsősorban nem árú. Vallom és hiszem, hogy létezik a mai gazdasági dogmák által szinte egyedüli hajtóerőnek kihirdetett piac és profitérdek mellett más érték, más késztetés is. Képesnek tartom az embert, hogy alkosson, időt és energiát áldozzon nem-anyagi értékek követésére. Egy könyv megírása számomra ilyen tevékenység.
Könnyedén túllépve a piacra termelő íráson, bonyolultabb kérdés a másmilyen haszon érdekében végzett írás. Nevezetesen, hogy az alkotót elismerté teheti, és nemes-e az ilyen motiváció? Nem szándékozom – mert nem is lehet – teljességében állást foglalni e kérdésben. Mégis ki merem jelenteni, még ez sem lehet írásra ösztönző, és azt befolyásoló igazi tényező. Nem kisebb tanút hívok ennek alátámasztására, mint a világhírű írót, Hemingwayt. Ő egyik irodalmi esszéjében erősen kritizálta az írókat, hogy műveik megalkotásánál az anyagi haszon hajtja őket, vagy az ezzel rokonítható írói hírnév és elismerés megszerzése. Vádolta az írókat, hogy e két cél érdekében kiszolgálják az olvasókat, azok elismerését keresve, holott – ahogy ő egyértelműen hangoztatta esszéjében – az írásnak, az írónak más a kötelessége. Ugye, ez azért már bonyolultabb kérdés, hisz a könyv az olvasónak szól, és ha belegondolunk, Hemingway kritikája olyasmit sugall, hogy mégsem az olvasót kell a könyv értékét meghatározó mércének tekintenünk. (Most léptünk át egyértelműen azon a határon, amire fentebb céloztam: több mai nézettel szembenálló vélemény fog előkerülni.)
Hemingwayt a kortárs írók többsége viszontvádolta, hogy ő könnyen nyilatkozik az írók kötelességéről és hivatásáról, melynek szerinte teljesen szabadnak kellene lennie a piaci és olvasói fogadtatástól, mivel ő dúsgazdagon nősült, és e tény felmentette az anyagai szorítás alól. E vitában én Hemingwaynek adok igazat – holott én nem nősültem dúsgazdagon. Mert úgy látom, az őt viszont vádló írók meg sem értették Hemingway súlyos kritikáját.
Először is, ha valaki sikeres író volt, hát Hemingway igen; tehát ő megtalálta az olvasói elismerést – még a szakmait is! De ő, az említett esszéjében önmagát is a vádolt írók közé sorolja. Nem anyagi érdekből írt – fiatal korát követően biztosan nem – hanem, ismerve késői írásait, élettörténetét és annak tragikus végét, az emésztette, hogy ő is, mint sok más író, a hírnév, az elismerés érdekében az olvasókat kiszolgáló könyveket alkotott. Ezzel ismét felmerül a kikerülhetetlen és hihetetlennek tűnő kérdés: Hát nem az olvasó a mérték egy könyv, írói alkotás értékét nézve?
Válaszolnom kell, hisz a saját ars poétikámat fogalmazom meg: Nem.
Nem az olvasó a könyv értékét meghatározó mérce; legalább is nem olyan értelemben, ahogy manapság gondoljuk. Ez további magyarázatot igényel, mielőtt félreértések miatt magamra haragítom az olvasót.
Én is jól tudom, hogy egy könyv, az írás az olvasónak szól. És mivel másoknak szóló alkotás, ezért nem lehet csupán önmagában való érték, ilyen formájában nem értékes, ha csak az írónak jelent valamit. Ha egy könyv nem ad értéket az olvasójának, nem éri el legfőbb célját! Azonban, fontos észrevenni, hogy más értéket adni, és más valakinek az elvárásait kiszolgálni! E bonyolult kérdés teljes belátása már filozófiai mélységekbe vezet.
Az a nézet, hogy egy könyv értékét az olvasói fogadtatás határozza meg, azon a ki nem mondott világszemléleten alapul, hogy az ember a mértéke mindennek. (Amúgy ezt Prótagórász már kimondta ezer évekkel korábban, csak nem az irodalom célját és értékét tekintve.) Ha a szofista Prótagórász által kinyilatkozott világszemléletnek igaza lenne, akkor valóban helyes lenne az a vélemény, hogy egy könyv értéke csakis attól függ, hogy tetszik-e az olvasóknak vagy sem. És ebbe bőven belefér még az is, hogy a különböző olvasókra különböző hatást gyakorol – van akinek tetszik, van akinek nem – és a nagy átlag ítélete mondja ki, hogy az egyik író jó, a másik nem. Csakhogy, szerintem, ez a személet alapvetően téves! Nem azért, mert ebből következően az olvasók mondják ki melyik könyv jó, és melyik nem. Hanem, mert Prótagórász világszemléletét tartom tévesnek, és egy másmilyen világszemléletből másképp adódik – mellékesen! – hogy mi is egy alkotás igazi értéke. Melyik ez a másmilyen világszemlélet?
Az, melynek belátását Szókratész próbálta híres beszélgetései során előcsalogatni az athéni polgárokból, melyet – többek között – Platón hagyott hátra írásaiban: Nem az ember a mérték, mert létezik másmilyen mérce. Igen, tudom, most elriasztó vizekre térek, holott az írói ars poétikámat kell kifejtenem. De higgyék el, bármilyen elvontnak és életünktől eltávolodónak tűnik is ez a kérdés, mégis mindennapjainkat, életünket határozza meg a válasz: mely világnézet alapján szemléljük a világot – és miként itt szeretném kifejteni, még a könyvek értékét is!
Ha az ember lenne a mérték – ahogy manapság még a csapból is ömlik: mondja el véleményét, önnek tetszik vagy nem tetszik, mi az igazság ön szerint? – akkor valóban, egy könyvnek ilyen szempontból kellene megfelelnie – s mellesleg Hemingwaynek nem lenne igaza. És mi következik a másmilyen szemléletből, mit mondott a Prótagórásszal szembenálló Szókratész, amit kérdésünkben most fel tudunk használni?
Miként Platóntól megtudhatjuk, Szókratész minden bizonnyal nem könyvekről beszélt, hanem a drámákról, a színművekről. Röviden a következőképp lehetne összefoglalni:
A drámáknak mégis csak a legnemesebb – vagy egyetlen? – feladatának kellene lenni, hogy tanítsa a nézőt. Valamire, amit korábban nem tudott, de a befogadó számára hasznos, előnyös. Mai hasonlattal élve, egyfajta „tanár-diák” viszony áll fenn a dráma és néző között. Még jobban eltérve az eredeti platóni szövegtől, úgy magyaráznám: a néző, mint tanuló, olyat kap, amiről nem volt tudomása korábban. Ekkor viszont jogos a kérdés: a tanuló tudja jobban, hogy mire van szüksége, vagy egy jó okító? A platóni életművön belül több helyen is megkapjuk erre a választ – a valóban tudással rendelkező drámaíró –, és a magyarázat elfogadhatóságát éppen mai korunk letagadhatatlan vonásai támasztják alá ékesen.
Ha az athéni polgárok, a színházi nézők véleménye dönt egyes-egyedül, hogy mely drámák a jók, mely drámaírókra kíváncsiak, akkor – mint az olyan tanulók csapata, kik még nem részesültek okításban, de ők határozzák meg, hogy kik és mit tanítsanak nekik – a nézők elvetik maguktól az újabb és számukra fontos ismereteket. Ekkor viszont nem fejlődnek a drámák által a nézők, és így igényeik sem a drámák iránt. Viszont a drámának – a kiindulás szerint – pont fejlesztenie, tanítania kellene a nézőket. Ha ez az okítás elmarad, meglehet, a közönség, az athéni polgárság, egyre tudatlanabb lesz, és ebből adódóan egyre alantasabb drámákat fog jónak, és élvezetesnek tartani.
Nem valami ilyesmit látunk a hollywoodi filmek és a nézők közötti kapcsolatban? És nem lenne jobb, ha a másik irányba fejlődne a drámák és színházlátogatók, a filmek és nézőik, a könyvek és olvasóik viszonya?
Tudom, kissé emészthetetlen gombóc annak a nézetnek az elfogadása, hogy nem az ember, és az alkotások esetében nem a befogadó a mérték, és ráadásul, mintha a másmilyen nézethez kivédhetetlenül kapcsolódnék egy rémálom. Nevezetesen, hogy valaki, vagy valakik megmondják, mit nézzünk, mit olvassunk, mi a jó nekünk. Itt kell a lehető leggyorsabban leszögeznem, hogy nem vagyok híve a politikai diktatúrának! Nem, és soha nem is voltam. Amúgy is más a gyakorlati politika, és a világszemléletek e mostani kérdésben segítségül hívott összehasonlítása. Csak annyit szeretnék megvilágítani, hogy a manapság is általánosan elfogadott szemlélet, miszerint az ember a mérték, nincs az írói, vagy bármilyen alkotások megítélésében a fejlődés hasznára. És, mivel hiszem, hogy létezik másmilyen érték, így lehetségesnek tartom, hogy egy könyv lehet értéktelen, még ha az olvasók többségének tetszik is; és megfordítva: igazat adok Hemingwaynek, a legnemesebb írói szándék az, mikor az alkotó az anyagi haszontól és hírnévszerzés vagy elismertség vágyától mentesen, de egy létező valós értéket követve alkot, és szeretné ezt mások hasznára átadni. Én ilyen íróként szeretnék alkotni.

Ha ezt elfogadjuk – márpedig én igen, és vallom – akkor a következő a kérdés: Mi az, amit íróként át szeretnék adni az olvasónak?
Egy korábbi helyen, mikor erről kellett nyilatkoznom, Kosztolányi híres figurájától, Esti Kornéltól idéztem: „Olyan író akarok lenni, aki a lét kapuin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg”. Nagy szavak, tudom – talán ezért is nyúlok visszatérően az idézethez, Kosztolányira is helyezve a szavak súlyából. Hát még ha idevetem az idézet további részét: „Ami ezen alul van, azt lenézem…”
Én nem nézem le, ami a lét kérdései alatti dolgokkal foglalkozik. Sok remek író – kiknek tudásával össze sem mérem saját képességem – számtalan kiváló könyvet alkotott, melyek mégsem dörömbölnek a lét kapuin. De ettől még az olvasó javára vannak, és mellette magas szintű élvezetet is nyújtanak, mely utóbbi önmagában is érték lehet az olvasó hasznára! Magam is megfordultam kalandos, érdekfeszítő helyeken és helyzetekben: Afrikában, Délkelet-Ázsiában, a karibi világban, Afganisztánban, háborúkban és vérengzések helyszínein. Láttam a természeti katasztrófák sokak számára elképzelhetetlen pusztításait, és az emberi szegénység s nyomorúság még meghökkentőbb valóságát; épp így átéltem távoli országok vidám vagy különös pillanatait, életképeit, emberek közötti kapcsolatokat, s sokáig lehetne sorolni az élményeket, melyeket háborús és humanitárius sebészi világjárásom alatt tapasztaltam. Mégis tévesnek érezném – átvitt értelemben egyfajta plágiumnak –, ha nem akarnék valami mást is adni írásaimmal ahhoz, amit már sokan és gyönyörűen megírtak. Nálam sokkal jobb írók remek könyveket alkottak hasonló tapasztalatokról, és e mesterművek a mai napig elérhetők minden olvasó számára. Miért alkossak egy tőlem telhetően Karen Blixenhez, Hemingwayhez, Maughamhoz képest szerényebb művet; miért szaporítsam a kiadások számát, ezzel csak zavart okozva az irodalom palettáján? Feleslegesnek éreztem volna, ha csupán az afrikai görbe pálmák alatt zajló élet szépségéről és nyomorúságáról, vagy Délkelet-Ázsia színes világáról, a karibi szigetek hangulatáról írtam volna olyan késztetés nélkül, amire az idézett Esti Kornél céloz.

Tehát írásaimmal a lét kapuin dörömbölök?
Hú ha, most kutyaszorítóba kerültem, válaszolnom kell. De vállalom: Igen. Legalább is szeretnék, és ezért már érdemesnek tartom a fáradságot és a ráfordítást, hogy írjak. Igen, komoly erőfeszítést is igényel az írás, ahogy Kosztolányi írja: „Mert méltóztassék elhinni, ezt tanulni is kell: folyton virrasztani, szenvedni, megérteni önmagunkat és másokat…” Tanulni is kell, főleg azoknak, kik írásaival a létezés és a morál kérdéseit feszegetik.

Ni, csak nem filozófusnak, esetleg hittérítőnek tartom magam?
Gyors és könnyű a válaszom: Nem. Mert Eszterházy Péterrel ellentétben – legalább is ahogy őt egyik előadásából értelmeztem – véleményem szerint más dolgot végez a filozófus, és megint mást az író. Persze, hogy nincs éles határ. De tiszta formájukban céljaikat tekintve és felhasznált módszereik alapján két eltérő alkotóról van szó; még akkor is, ha a filozófus is ír, és az író is foglalkozhat a filozófia területéről vett kérdésekkel. Magamat az utóbbi csoportba sorolnám be: a filozófiai kérdésekkel foglalkozó írók közé.

De melyek azok a filozófiai kérdések – a lét kapuin dörömbölők! – melyek a fentiek szerint valami hasznosat nyújtanak az olvasó számára?
Talán mondhatom: sikerült megértenem, hogy mit jelent a sokat idézett szókratészi tudatlanság – csak azt tudom, hogy nem tudok semmit –, s miért fontos e tudatlanság belátása. Mert aki ezt átlátja, az egyrészt megérti, hogy mikor letagadhatatlanul létezik a szép, a jó, de az ember mégis tudatlannak bizonyul e legfontosabb kérdések meghatározásában, akkor eleve nem lehet az ember a dolgok legfőbb mértéke. Másrészt, ki a belátásnak még arra a szintjére sem jut el, hogy megértse, hogy a legfőbb kérdésekben tudatlan, holott ez életét és létét határozza meg, az még csak késztetést sem fog érezni arra, hogy állapotán valamit változtatni kellene. Talán azt is leírhatom, hogy a puszta verbalizmusra épülő véleményhangoztatáson túlmenően, Kantnak köszönhetően sikerült, bár keserves munkával, belátnom, mik az emberi tiszta ész határai, és miért képtelen ezen adottságával az ember a legfőbb kérdésekre válaszolni. Emellett az eddigiekhez képest viszonylag könnyebben belátható, hogy az érzetek világa, mely szinte(!) minden más forrást elnyomva számunkra adott, és amit mi világnak, egyedüli valóságnak élünk meg, nem lehet a tényleges valóság. E hiányok keltette késztetéseknek köszönhetően, további tanulás és adatgyűjtés árán, de hittel elfogadható és ezért megérthető a legnagyobb útmutatók módszereinek lényege – Buddháé és Jézusé –, és hogy miért sarokkő létünk kérdésében a morál. Hogy e tömör – s teljességre egyáltalán nem törekvő – felsorolás mit is takar, és életünkben miért ezek a legfontosabb kérdések, azt – bocsássák meg – de egy rövid ars poétikában kifejteni nem lehet.
Viszont azok számára, kiknek e kérdések még ismeretlenek, de fontosnak érzik azok mind jobb megismerését, azoknak két eltérő forrást ajánlhatnék. Az egyik az ezer oldalakban mérhető szakirodalom, mely, ha valaki arra képes, évek hosszú során keresztül a lehető legvilágosabban nyújt segítséget – sajnos már a megfelelő kötetek kiválasztása is tudást, esetleg szerencsét igényel. A másik, ha találnak olyan irodalmi alkotásokat, melyek szerzői már eljutottak valamilyen szintre e kérdések körén belül, s az íróknak sikerült, ha nem is minden kérdést egyszerre, de egyiket-másik a szakirodalomnál élvezetesebb, emberre – olvasóra! – szabottabb formában átadniuk.
Én ilyen író szeretnék lenni, ilyen könyveket szeretnék alkotni. És hogy az olvasónak, mint befogadónak tetszett-e, érthető volt-e, hatott-e rá, azt nyugodtan, bárki kimondhatja – attól a szándék még marad, legfeljebb önmagam írói megítélése változik.


Back to content | Back to main menu